background

 

Науковий парк SID city

центр ıнновацıйних та креативних рıшень, трансфер технологıй та комерцıалıзацıя результатıв наукових дослıджень

logo

Місія наукового парку

 

Розвиток науково-технıчної та ıнновацıйної дıяльностı ЗВО;

 

Залучення студентıв до науково-дослıдницької дıяльностı шляхом створення цıкавого для них простору та умов для розкриття їхнього потенцıалу;

Залучення ıнновацıйних органıзацıй та пıдприємств для створення спıльних виробничих майданчикıв;

Ефективне та рацıональне використання наявного наукового потенцıалу, матерıально-технıчної бази для комерцıалıзацıї результатıв наукових дослıджень ı їх впровадження на вıтчизняному та закордонному ринках.

 

background

Наші можливості

трансфер технологій;

спільні дослідницькі проєкти;

спільні інноваційні підприємства;

навчальні програми;

краудфандингова платформа Startera

background

Привабливість для партнерів

 

доступ до участı в наукових проектах;

трансфер технологій;

комерціалізація та підтримка проектів;

наявнıсть висококвалıфıкованих кадрıв з досвıдом спıвпрацı з ıноземними науковцями та органıзацıями, науково-технıчного потенцıалу;

пıльги у виглядı звıльнення вıд сплати ввıзного мита на лабораторне та науково- дослıдне обладнання, устаткування, матерıали та комплектуючı для функцıонування НП;

створення прототипів на сучасному обладненні;

навчальні програми, в тому числі MBA;

можливıсть отримання фıнансової пıдтримки на розвиток ıнновацıйної структури на державному, мıсцевому та мıжнародному рıвнях;

наявнıсть прıоритету для НП при зверненнı щодо держзамовлення на поставку продукцıї, виконання робıт ı надання послуг для забезпечення прıоритетних потреб держави.

 

background

Контакти

 

 

м. Львів, вул. ак. Колесси 2

Назар Подольчак
Email: lts@lpnu.ua
Договір оренди
Телефон: +380-66-701-28-50

Ми в соціальних мережах

Facebook
Instagram